TAŞINMAZLARIN İRTİFAK HAKKI VE KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

Bilindiği üzere 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanunun 10’uncu maddesine göre;

Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (kaynak sularının kira bedeli dâhil) ve vadesi 31.3.2018 tarihi itibarıyla geldiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri yerine 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;

  • Ağustos/2018 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre hesaplanan katsayı* ile birlikte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
  • Bu takdirde mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücreti ilk taksit tutarı ile birlikte tahsil edilir.
  • Bu hükümlerden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır.
  • Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliğ ise 26/05/2018 tarihli ve 30432 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.

7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası kapsamına giren belediyelerin ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin alacaklarının Kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkili olduğundan, söz konusu Tebliğde konu ile ilgili açıklama yapılmamıştır.

Konu hakkında işlem yapmadan önce İçişleri Bakanlığının belirleyeceği esas ve usullerin beklenmesinde yarar görülmektedir.

* Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

TOP