Kamu Mevzuat Danışmanlığı ve Hizmetleri

i.   Belediye Şirketleri Mali Mevzuat Danışmanlığı

Bilindiği üzere belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70’inci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26’ncı maddesine göre kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarıyla ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurabilmektedirler. 

Belediyelerin şirket kurabilmelerine veya kurulmuş olan şirketlere ortak olabilmelerine izin veren mevzuat hükümleri aşağıdaki gibidir; 

-          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26’ncı maddesi, 

-          5393 sayılı Belediye Kanununun 15/a maddesi, 

-          5393 sayılı Belediye Kanununun 18/j maddesi, 

-          5393 sayılı Belediye Kanununun 70’inci maddesi, 

-          6102 sayılı TTK’nın 16 ve 334’üncü maddeleri, 

-          4646 sayılı Dogalgaz Piyasası Kanunun 4’üncü maddesi, 

5393 sayılı Belediye Kanunun 70’inci maddesinde; “Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir” hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26’ncı maddesinde ise; “Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü yer almaktadır. 

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre belediyeler şirket kurabilir veya kurulmuş şirketlere ortak olabilirler. Belediye şirketleri, doğrudan belediyeler tarafından kurulan ya da yönetiminin elde edilmesi koşuluyla belediyelerce ortak olunan, bağımsız bütçeli, özel hukuk tüzel kişileridir ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket çalışanları ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde çalıştırılmaktadırlar. 

Özellikle 696 sayılı KHK ile belediyede çalışan taşeron olarak adlandırılan personelin belediye şirketlerine geçirilecek olması belediye şirketlerinin öneminin daha da artmasına neden olmuştur. 

Sonuç olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olan belediye şirketleri, bir çok konuda da kamu kurum ve kuruluşlarına getirilen kısıtlamalardan etkilenmektedir. Bu nedenle sui generis bir yapı olan belediye şirketlerinin mali mevzuat konusunda danışmanlığa ihtiyaçlarının bulunduğu da bir gerçektir. 

Buradan hareketle konusunda uzman kadromuzla aşağıdaki konularda belediye şirketlerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz; 

-         Kamu İhale Danışmanlığı

-         İş Hukuku Danışmanlığı

-         SGK Danışmanlığı

-         Vergi Hukuku Danışmanlığı

-         Türk Ticaret Kanunu Danışmanlığı

-         Denetimlere Hazırlık Danışmanlığı

 

Bilindiği üzere 4374 sayılı Kamu İhale Mevzuatı ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının yürürlüğe girmesi ile kamuda devrim niteliğinde değişiklikler meydana gelmiştir. 2002 yılında yapılan değişiklikler neticesinde kamu ihale mevzuatı tamamen değişmiş ve dinamik bir süreç haline gelmiştir. Hem dinamik bir süreç olması hem de uzmanlık gerektiren bir alan olması nedeni ile ihale mevzuatı danışmanlık hizmeti gerektiren bir konu haline gelmiştir.  Bu nedenle aşağıda belirlediğimiz alanlarda uzman kadromuzla danışmanlık hizmeti vererek paydaşlarımızı en üst seviyede hizmet vermekteyiz.

 

 4734 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı

 

-       Yaklaşık Maliyet

-       İhale Alım Yönteminin Tespiti

-       İhale İlanında Yer Alması Gerekli Hususlar

-       İhale Dokümanında Yer Verilebilecek veya Yer Verilmeyecek Unsurlar,

-       Zeyilname,

-       Tekliflerin Değerlendirilmesi,

-       Teklif Zarfı, Teklif Mektubu, Teminat, İş Deneyim

-       Bilgi Eksikliği,

-       Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması,

-       İhalenin İptali,

-       İhaleye Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvuruları

-       EKAP işlemleri

 

   4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 

- İş artışı, iş eksilişi ve sonuçları

- Sözleşmenin feshedilmesi

- Sözleşmenin devri

- Süre uzatımı ve uygulamaları

- Yeni birim fiyat tespiti

- Revize birim fiyat uygulamaları

- Kesin teminatların gelir kaydedilmesi ve iadesi

- Fiyat farkı uygulamaları

- Sözleşme sürecinde düzenlenecek evraklar, tutanaklar, belgeler

- Kontrol teşkilatı ve Muayene kabul komisyon işlemleri

- Geçici ve kesin kabul işlemleri

- Geçici ve kesin hakediş raporlarının düzenlenmesi

- İşçi Hakları

- Hakediş alacakları

-Vergisel Uyuşmazlıklar

 Doğrudan Temin İşlemleri

-       Doğrudan Temin Alım Yönteminin Belirlenmesi,

-       Doğrudan Temin Alım Belgesine Eklenecek Evraklar

-       Kesintiler,

 

  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

 

-       Devlet İhale Kanunu’nun Kapsamı,

 

-       İhale Türünün Belirlenmesi

 

-       Pazarlık Usulü İle İhaleye Çıkılabilecek Haller,

 

-       Sözleşmenin Değiştirilmesi,

 

-       Sözleşmenin Feshi ve Yaptırımlar,

 

-       Vergisel Kesintiler

 

 

TOP