PREV
NEXT

Tüm Yönleriyle Kısa Çalışma Ödeneği

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Nakliye ve Ticari Reklam Faturaları KDV Tevkifatı Uygulama Örnekleri

35 Seri Nolu KDVK ile KDV Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklik sonucu 01.03.2021 den itibaren kurumunuza düzenlenecek nakliye ve ticari reklam faturalarına ilişkin örnekler bu sirkümüzün konusunu oluşturacaktır.

Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilerin İlave Tediye Sorunu

İlave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir. Kanunun 1. maddesinde, işveren kapsamı “Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli.....

Zincirleme Yapılan Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Sonuçları

Bilindiği üzere iş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir[1]. 4857 sayılı İş Kanununun 8 ila 16 maddeleri iş sözleşmesi türlerini genel anlamda hüküm altına almıştır. 4857 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.
Planlama
İşinizle ilgili Kritik Konuları Birlikte Planlayalım
Aksiyon
Önemli Süreçlerinizin Aksiyonlarını Almaktan Çekinmeyin
Denetim
Önemli Süreçler Öncesi Ekibimizin Denetim Hizmetini Görün
Vergi
Takip
İş akışınızın fatura ve vergilerinizin takibini biz yapalım
Vergi
İnşaatta Vergi

Belediye Şirketlerinde 3-g İstisna İşlemleri

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde bu Kanuna tabi olanlar sayılmıştır. Buna göre; Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

Mobbing

“Mobbing” bir işyerinde, bir veya daha fazla kişi tarafından, bir veya daha fazla kişiye, sistemli bir şekilde, düşmanca ve ahlak dışı bir yaklaşımla, süreklilik gösteren bir sıklıkla, çok çeşitli sebeplerle, kişiyi/kişileri sindirme maksadı ile, kişinin/kişilerin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışları ifade etmektedir.

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Değişiklikler

26 Mart 2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli sosyal güvenlik düzenlemeleri ve Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yaşanabilecek bazı olumsuzlukları önlemeye yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır.

İş Kanununa Göre İzinler

Sirkümüzde personelin ücretli ve ücretsiz yıllık izinleri, yıllık izin isteğinin zamanı, yıllık izin kaydı, yıllık izinde dikkat edilmesi gereken önemli konular, yarı zamanlı çalışma, hastalık izni, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde izin, çalışma yasağı olan ve olmayan günler ile yeni iş arama izni konularına açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

TOP